วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วัดสว่างท่าศรี
วัดสว่างท่าศรี ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสี หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน
วัดสว่างท่าศรี ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐

ข้อมูลจาก...ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓  กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์ครั้งที่๑
พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนากรุงเทพฯ  หน้า ๖๒๕